Ochrana osobných údajov - GDPR

Wolf Slovenská republika, s.r.o. (ďalej len WOLF SR), ako správca osobných údajov, spracováva osobné údaje fyzických osôb v súlade s platnými právnymi predpismi, t.j. s účinnosťou od 25. 5. 2018 v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov (ďalej len "GDPR"), ktoré v mnohých smeroch nahrádza ustanovenia zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Podľa čl. 13 GDPR je správca osobných údajov povinný v čase získania osobných údajov poskytnúť subjektu údajov (teda zákazníkovi - podnikajúcej fyzickej osobe) tieto nižšie uvedené informácie, ktoré vám týmto oznamujeme:


I.    Právny základ spracovávania osobných údajov

Právnym základom spracovania osobných údajov zákazníka je skutočnosť, že:
a) spracovanie je nevyhnutné pre účasť zákazníka na vernostnom programe a jeho realizáciu, alebo na vykonanie opatrení správcom pred vyhodnotením prihlášky zákazníka vo vernostnom programe v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
b) spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnych povinností, ktoré sa na správcu vzťahujú, v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia, najmä:
- plnenie ďalších povinností uložených správcovi ďalšími právnymi predpismi, najmä zákonom o dani z pridanej hodnoty, zákonom o daniach z príjmov či zákonom o účtovníctve,
c) spracovanie je nevyhnutné na oprávnený záujem správcu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia, najmä:
- vybavovanie otázok, sťažností alebo požiadaviek zákazníka,
- podporu obchodnej činnosti správcu, najmä formou rozosielania elektronických či listinných obchodných oznámení správcu jeho zákazníkom, pričom voči takému spracovaniu možno podať námietku, alebo sa dopredu z odberu obchodných správ odhlásiť (pozri časť IX. tejto informácie),
d) na spracovanie udelil zákazník súhlas v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia, konkrétne:
- kontrola plnenia podmienok členstva vo vernostnom programe, súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania elektronických či listinných obchodných oznámení správcu.

 

II.    Správca osobných údajov

Kontakt na správcu:

- Wolf Slovenská republika, s.r.o., IČO: 17334128
- Doručovacia adresa: Galvaniho 7, 821 04 Bratislava
- Tel.: +421 2 4820 0802
- E-mail: bonus@wolfsr.sk

Správca nevymenoval poverenú osobu pre ochranu osobných údajov.

III.    Rozsah, účel a kategórie spracovávania osobných údajov

Osobné údaje sú spracované v rozsahu, v akom ich príslušný subjekt údajov správcovi poskytol, a to v súvislosti s účasťou dotknutej osoby v Bonus programe Wolf, ktorý je vernostným programom pre spolupracujúcich partnerov spoločnosti WOLF SR.
Účelom spracovania osobných údajov je primárne účasť v Bonus programe Wolf a jeho realizácia (získavanie zliav na ďalší zakúpený tovar), ďalej vykonanie opatrení správcom pri vyhodnotení prihlášky zákazníka do vernostného programu a tak isto plnenie súvisiacich verejnoprávnych povinností správcom. Zákazník nemá povinnosť poskytnúť správcovi osobné údaje, avšak ich poskytnutie je nevyhnutnou požiadavkou pre prihlásenie do vernostného programu a čerpanie jeho výhod, teda bez ich poskytnutia nie je možné výhody vernostného programu realizovať.

Spoločnosť WOLF SR spracováva na účely účasti vo vernostnom Bonus programe Wolf nasledujúce osobné údaje:
- identifikačné údaje (meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, identifikačné číslo, adresa sídla),
- kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa sídla, prípadne doručovacia adresa, vrátane údajov o prípadných kontaktných osobách),
- fakturačné údaje vrátane údajov súvisiacich s uskutočnením platby, bankové spojenie,
- história objednávok a zakúpeného tovaru.

Pre vybavenie požiadaviek, sťažností alebo otázok subjektu údajov (v závislosti na ich spôsobu a obsahu) správca spracováva identifikačné a kontaktné údaje a obsah vzájomnej komunikácie. Pre účel priameho marketingu správca spracováva e-mailovú adresu, prípadne aj identifikačné a doručovacie údaje. Voči takému spracovaniu môže podať subjekt údajov námietky (pozri časť IX. tejto informácie).

Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

IV.    Zdroje osobných údajov

Zdrojom osobných údajov subjektu údajov je:
-    priamo zákazník, t.j. subjekt údajov,
-    verejne prístupné registre, zoznamy a evidencie.

V.    Príjemcovia osobných údajov

Správca nebude poskytovať osobné údaje subjektu údajov do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.
Správca môže osobné údaje zákazníka v odôvodnených prípadoch a len v nevyhnutnom rozsahu odovzdávať svojim zmluvným partnerom, ktorých správca potrebuje pre svoje bežné fungovanie a realizáciu zmluvného vzťahu so zákazníkom, napríklad dodávateľom informačných technológií, zasielateľskej spoločnosti a iným osobám podieľajúcim sa na dodanie tovaru; iným subjektom v prípadoch, keď poskytnutie takýchto údajov správcovi ukladajú právne predpisy, alebo ak je to potrebné na ochranu oprávnených záujmov správcu (napríklad súdom, policajnému orgánu pod.).


VI.    Spôsob spracovávania a ochrany osobných údajov

Spracovanie osobných údajov vykonáva správca. Spracovanie je vykonávané v jeho zariadeniach, pobočkách a sídle správcu jednotlivými poverenými zamestnancami správcu. Spracovanie sa uskutočňuje prostredníctvom výpočtovej techniky, poprípade aj manuálnym spôsobom u osobných údajov v papierovej forme za dodržania všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov. Za týmto účelom prijal správca opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov, najmä opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu osobných údajov.

VII.    Dĺžka spracovávania osobných údajov

Osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania účasti zákazníka vo vernostnom Bonus programe Wolf a po jeho zániku počas premlčacej lehoty na uplatnenie nárokov v súvislosti s kúpou tovaru v zmysle príslušných právnych predpisov a v súvislosti s týmito vernostnými podmienkami.
Osobné údaje budú správcom tiež spracovávané po dobu vedenia prípadných súdnych sporov. Ak však správca osobné údaje spracúva na základe súhlasu zákazníka, potom také osobné údaje sú u správcu uložené najdlhšie po dobu, na ktorú ste mu udelili svoj súhlas s takýmto spracovaním, t.j. po dobu piatich rokov od udelenia súhlasu, alebo do odvolania súhlasu, ak ho odvolá zákazník ešte pred uplynutím tejto doby. Na účely priameho marketingu vykonávaného na základe oprávneného záujmu správcu budú osobné údaje zákazníka u správcu uložené najdlhšie do uplynutia doby piatich rokov odo dňa ukončenia Vášho zmluvného vzťahu so správcom.
Po uplynutí tejto doby správca osobné údaje zlikviduje, iba ak by bol oprávnený alebo povinný tieto údaje spracovávať na základe iného právneho titulu.
Dokumenty, v ktorých sú zahrnuté osobné údaje, bude správca v prípadoch, kde mu to ukladá právny predpis, archivovať predpísaný čas.

VIII.    Zásady používania súborov cookies

Správca je prevádzkovateľom internetovej stránky www.slovensko.wolf.eu, na ktorej môžu byť používané dočasné alebo trvalé cookies. Cookies sú textové súbory obsahujúce informácie, ktoré prevádzkovatelia internetových stránok používajú na získavanie informácií o návštevníkoch a na ukladanie ich preferencií v online prostredí. Úplné využitie webových stránok vyžaduje použitie súborov cookies. Tieto súbory je napriek tomu možné prostredníctvom internetového prehliadača za-kázať, avšak niektoré funkcie potom už nemusia byť k dispozícii. Všetky informácie sú anonymné (monitorujú len trendy, ako je napríklad reťazec kliknutí užívateľov), a tie nemožno priradiť ku konkrétnej fyzickej osobe.
Ak chce zákazník odstrániť niektoré súbory cookies, ktoré sú už v jeho zariadení uložené, nech postupuje podľa návodu v nastavení jeho internetového prehliadača, kde nájde pokyny o spôsobe vyhľadania súborov alebo adresárov, do ktorého sa súbory cookies ukladajú.


IX.    Práva subjektov údajov

Za podmienok stanovených v GDPR má dotknutá osoba právo požadovať od správcu prístup k jeho osobným údajom; právo na opravu nepresných alebo neúplných údajov; právo na vymazanie jeho osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania; právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov; právo namietať proti spracovaniu jeho osobných údajov, vrátane námietky proti priamemu marketingu; právo byť informovaný o porušení bezpečnosti jeho osobných údajov; právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania; a ďalej právo na neprenosnosť jeho osobných údajov.
Ak by sa subjekt údajov domnieval, že spracovaním jeho osobných údajov bolo porušené alebo je porušované GDPR, má okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov.


X.    Uplatnenie práv subjektov údajov

Svoje práva môžu subjekty údajov uplatniť formou písomnej žiadosti. Žiadosti sa podávajú:
- osobne v sídle správcu na adrese Galvaniho 7, 821 04 Bratislava,
- poštou na adresu sídla správcu Galvaniho 7, 821 04 Bratislava,
- elektronicky, zaslaním na e-mailovú adresu: bonus@wolfsr.sk.
Osoby podávajúce žiadosť musia v žiadosti uviesť identifikáciu žiadateľa (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu sídla, prípadne adresu pre doručovanie), uplatňované právo a opis, čoho sa žiadatelia domáhajú. Správca môže žiadosť zamietnuť pre zjavnú neopodstatnenosť či neprimeranosť.

 

Ako používame súbory cookie
Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu webové stránky používať na zefektívnenie práce používateľa. Podľa zákona môžeme ukladať súbory cookie do vášho zariadenia, ak sú nevyhnutne potrebné na prevádzku tejto webovej lokality. Na všetky ostatné typy súborov cookie potrebujeme váš súhlas. Táto stránka používa rôzne typy súborov cookie. Niektoré súbory cookie ukladajú služby tretích strán, ktoré sa zobrazujú na našej stránke. 

Súbory cookie nemožno priradiť konkrétnym osobám a neobsahujú osobné údaje. Nedochádza k žiadnemu prepojeniu týchto údajov s inými zdrojmi. Väčšina súborov cookie, ktoré používame, sú takzvané súbory cookie relácie, dočasné súbory, ktoré sa po zatvorení prehliadača vymažú. Súbory cookie nespôsobujú žiadne škody na vašom počítači a neobsahujú vírusy. Ak chcete zabrániť používaniu súborov cookie, môžete používanie súborov cookie vo svojom počítači odmietnuť. Ako to urobiť v jednotlivých prípadoch, sa dozviete na konci tejto stránky.

 

Používame nasledujúce súbory cookie:

Google Analytics (uchovávanie súborov cookie: 2 roky)
Google Analytics je nástroj na analýzu webových stránok, ktorý môžu majitelia webových stránok používať na analýzu interakcie návštevníkov so svojimi webovými stránkami. Služba Google Analytics používa na analýzu interakcie návštevníkov „súbory cookie prvej strany“, ktoré ukladajú informácie, ako je čas návštevy, frekvencia návštev a miesto, odkiaľ návštevník na stránku prišiel. Prehliadač nesprístupňuje súbory cookie prvej strany iným doménam.
 

Celoživotné ukladanie do vyrovnávacej pamäte zo súborov CSS a JavaScript
Aby sme zabezpečili čo najrýchlejšie fungovanie našej stránky, ukladáme súbory CSS a JavaScript do jedného súboru cookie. Pokiaľ je súbor cookie platný, údaje sa načítajú pri ďalšej návšteve webovej lokality WOLF z lokálnej pamäte prehliadača. Ak údaje nie sú uložené v súbore cookie alebo sú neplatné, webová lokalita si ich musí vyžiadať znova.
 

Cookieconsent_dismissed (uchovávanie súborov cookie: 1 rok)
Tento súbor cookie ukladá súhlas s používaním súborov cookie na banneri domovskej stránky.