Podmienky Bonus programu Wolf


Základné ustanovenia

Prevádzkovateľom Bonus programu Wolf je spoločnosť Wolf Slovenská republika s.r.o., IČO: 17334128, so sídlom Galvaniho 7, 821 04 Bratislava (ďalej Organizátor), zapísaná v obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 1960/B.
Organizátor prevádzkuje Bonus program na internetovej adrese www.bonus.wolfsr.sk a je určený iba pre registrovaných užívateľov programu (ďalej Zákazník).


Princíp Bonus programu Wolf

Zákazník cez webový portál Bonusového programu Wolf registruje produkty, ktoré kúpil a nainštaloval a získava za to bonusové body na svoj účet. Za tieto body potom môže čerpať odmeny alebo zľavu na vybrané produkty Organizátora.


Podmienky prihlásenia do Bonus programu Wolf

Zákazníkom Bonus programu Wolf je fyzická alebo právnická osoba zapísaná v obchodnom alebo živnostenskom registri, ktorá vykonala riadnu registráciu v Bonus programe Wolf a táto registrácia je schválená Organizátorom. Zákazník potom môže podľa pravidiel Bonus programu Wolf zbierať body a za nich čerpať odmeny uvedené v programe.

  • Zákazník sa do Bonus programu Wolf prihlasuje cez registračný formulár na web stránke programu www.bonus.wolfsr.sk, a to tak, že riadne vyplní prihlasovacie údaje a potvrdí, že uvádza pravdivé informácie, súhlasí so spracovaním osobných a firemných údajov na účely tohto bonusového programu a vyhlasuje, že súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami Wolf Slovenská republika, s.r.o. a Podmienkami Bonus programu Wolf.
  • Prihlásenie Zákazníka do Bonus programu Wolf je možné pomocou prihlasovacieho mena a hesla, ktoré si oprávnená osoba Zákazníka zvolí v rámci registrácie do Bonus programu Wolf.
  • Za každého Zákazníka môže byť do Bonus programu Wolf zaregistrovaná iba jedna osoba, ktorá je oprávnená/poverená registrovať výrobky do Bonus programu Wolf. Táto osoba je súčasne kontaktnou osobou pre celú komunikáciu medzi Organizátorom a Zákazníkom v rámci Bonus programu Wolf.
  • Registráciu Zákazníka schvaľuje Organizátor Bonus programu Wolf a vyhradzuje si právo zamietnuť prihlášku na registráciu Zákazníka.
  • Pre zabránenie zneužitia Bonus programu Wolf v rozpore so stanovenými podmienkami alebo zneužitia neoprávnenou osobou, je Organizátor oprávnený vyzvať Zákazníka, aby dostatočným spôsobom preukázal svoju totožnosť a túto totožnosť overiť.

 

Princíp priprisovania bonusových bodov

Načítanie bonusových bodov na účet Zákazníka prebieha automaticky na základe registrácie sériového čísla zakúpeného a inštalovaného produktu Organizátora. Produkt Organizátora je označený hodnotou bonusových bodov, a tá sa pripisuje na jeho účet. Ak produkt nie je označený hodnotou bonusových bodov, nemožno za jeho registráciu pripisovať bonusové body.

Aktuálny stav bodového konta vidí Zákazník po prihlásení sa do Bonusového programu Wolf.

Bonusové body sa načítajú za výrobky zakúpené a vydané zo skladu Organizátora po 1. 1. 2021. Nárok na bonusové body za Produkty nakúpené a inštalované pred týmto dátumom nie je možné uplatniť.

 

Čerpanie odmien za získané bonusové body:

Nárok na odmenu získava Zákazník na základe bodov pripočítaných na jeho účet. Čerpanie odmien za získané bonusové body možno uplatniť najskôr po 1. 7. 2021, a to iba prostredníctvom nákupného košíka, ktorý je súčasťou Bonus programu Wolf.

K expirácii bodov pripísaných Zákazníkovi za registrácie produktov Organizátora počas kalendárneho roka dochádza vždy v posledný deň mesiaca február nasledujúceho roka. Zákazník bude včas informovaný Organizátorom emailovou správou o termíne expirácie jeho bonusových bodov.

Termíny distribúcie odmien sú stanovené Organizátorom na portáli Bonus program Wolf. Distribúcia odmien bude prebiehať podľa ich dostupnosti na sklade Organizátora a jeho obchodných partnerov, a to najneskôr do 60 dní od dátumu objednania (dostupnosť uvedená v rámci nákupného košíka je len orientačná).

Doprava odmien zdarma, na adresu Zákazníka, je možná len pri Objednávke väčšej ako 50 bonusových bodov. Ak je objednávka nižšia ako 50 bodov, účtuje si Organizátor náklady zásielkovej služby.

Nárok na čerpanie odmien z Bonusového programu je neprenosný a nie je možné ho previesť na inú osobu alebo akýmkoľvek spôsobom postúpiť. Za bonusové body nie je možné požadovať finančnú náhradu okrem zľavy na produkty Organizátora a odmeny definované v Bonus programu Wolf. Nevzniká na nich ani právny nárok a nemožno ich vymáhať súdnou cestou.

 

Ukončenie členstva v Bonus programe Wolf

Zákazník môže svoje členstvo v Bonus programe Wolf kedykoľvek ukončiť, a to zrušením svojej registrácie. Zrušením registrácie automaticky zaniká nárok na odmeny za bonusové body a výhody z toho plynúce.

Organizátor si vyhradzuje právo členstvo zákazníka v Bonus programe Wolf dočasne pozastaviť, alebo zrušiť bez uvedenia dôvodu a bez vzniku nároku na náhradu alebo akéhokoľvek nároku na kompenzáciu alebo náhradu ujmy, a to najmä:

  • ak je Zákazník v omeškaní s úhradou svojich záväzkov voči Organizátorovi alebo jeho obchodným partnerom, alebo v prípade začatia konkurzného konania na majetok Zákazníka a podobne.
  • pri zistení porušenia podmienok Bonus programu Wolf, pri nezrovnalostiach a zneužití registrácie produktov, alebo pri nedodržiavaní obchodných podmienok Organizátora.

Pri ukončení registrácie Zákazníka v Bonus programe Wolf pošle Organizátor vyrozumenie na elektronickú adresu uvedenú pri registrácii Zákazníka.

 

Záverečné ustanovenia

Podmienky Bonus programu Wolf sú platné od 1. 5. 2021. Prípadné úpravy Podmienok sú platné odo dňa, keď sú zverejnené na internetových stránkach www.bonus.wolfsr.sk. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť v priebehu trvania programu Podmienky Bonus programu Wolf, poskytované zľavy a pravidlá na ich získavanie.